Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok kina Akademik

(plné znenie)

1.  Sála zvyčajne sprístupnená 30 minút pred  začiatkom filmového predstavenia. Kino bude uzatvorené 5 min. po začiatku predstavenia. Snažíme sa tak zabezpečiť, aby návštevníci oneskoreným príchodom a nevhodným správaním nevyrušovať divákov predstavenia.

2. Zakúpené vstupenky, ako i vydané peniaze si prekontrolujte ihneď pri pokladni, pretože dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

3.  Vstupenky si uchovajte nepoškodené do konca predstavenia.

4.  Zvyčajný hrací profil kina je nasledovný:

 Utorok – klubové premietania s Antikvariátikom a FK OKO

Štvrtok  - filmy pre seniorov

Štvrtok -   komerčné filmy a blockbustery

 Piatok  –  komerčné filmy a blockbustery

 Sobota  - komerčné filmy a blockbustery

 Nedeľa – animované filmy a filmy pre rodiny s deťmi

 Hrací profil môže byť upravený pri príležitosti konania rôznych prehliadok, festivalov, v období prázdnin a pod.

5.  Osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok je vstup do kina zakázaný!

6. V priestoroch kinosály platí prísny zákaz zhotovovania akýkoľvek záznamov (audio, video). V prípade narušenia tohto zákazu je divák tento okamžite odstrániť a povinný opustiť sálu bez nároku na vrátenie vstupného. V prípade zisteného závažného porušenia bude kontaktovaná polícia z dôvodu porušenia Autorského zákona.

7. V prípade rušenia predstavenia nevhodným správaním, resp. používaním mobilného telefónu, bude návštevník vyzvaný na opustenie predstavenia bez nároku na vrátenie vstupného.

8.  Po opustení budovy kina po začatí predstavenia nebude návštevníkovi opätovný návrat umožnený.

9.  Podmienkou uskutočnenia predstavenia je účasť minimálne 7 divákov s platnou vstupenkou.

10.  Pokladňa je otvorená 30 min. pred začiatkom predstavenia. Prednosť pri kúpe lístkov majú návštevníci, ktorí si lístky zarezervovali v systéme kina.

Informácie o kine Vám ochotne podáme na telefónnom čísle: 045/6949651

Všeobecné obchodné podmienky 2020

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

I.

Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na predaj a postup predaja vstupeniek na kultúrne podujatia realizované Mestom Banská Štiavnica.

II.

Vstupenky

 1. Vstupenka je cenina a potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi za poplatok (spravidla jednorazový) vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená.
 2. Podujatie je kultúrna aktivita, ktorú pripravuje Organizátor. Kultúrne podujatie je spravidla kino podujatie, divadelné podujatie, koncert, festival alebo iná kultúrna aktivita, pripravovaná pre verejnosť.
 3. Organizátor (podujatia) je Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, Banská Štiavnica, IČO: 00320501. Na organizáciu podujatia využíva organizátor vlastných zamestnancov a externých spolupracovníkov a spoločnosti.
 4. Vstupenky sú podľa predpisov oslobodené od DPH. Upravovanie, falšovanie alebo kopírovanie vstupeniek je v rozpore s týmito VOP, ako aj príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať administratívnoprávne, ako aj trestnoprávne následky.
 5. Vstupenka bez kontrolného kupónu alebo inak úmyselne alebo neúmyselne poškodená je neplatná a jej majiteľovi nebude po predložení takejto vstupenky umožnený vstup na podujatie, ktorého sa vstupenka týka.
 6.  Kúpou vstupenky zákazník berie na vedomie a akceptuje, že:
  1.  vstup do hľadiska po začiatku podujatia je zakázaný v prípade, že je na propagačných materiáloch uvedené inak, alebo nejde o podujatie s dĺžkou viac ako tri hodiny; z tohto dôvodu sa odporúča prísť na podujatie s dostatočným predstihom,
  2. vstup do hľadiska je zakázaný osobám v kabátoch, bundách, kožuchoch a v mimoriadne znečistenom odeve,
  3. počas podujatia je zakázané používanie audiovizuálnych zariadení a mobilných telefónov, s výnimkou podujatí realizovaných v exteriéri,
  4. na miesto podujatia je zakázané vnášať vlastné jedlo a nápoje; v prípade divadelných predstavení je akákoľvek konzumácia počas podujatia zakázaná úplne
  5. fotografovanie a výroba audio- a videozáznamu podujatí alebo jeho časti sú prísne zakázané
  6. je zakázané rušiť podujatie, jeho priebeh, účinkujúcich umelcov pri realizácii podujatia, ako aj rušiť iných návštevníkov pred predstavením alebo počas podujatia v priestoroch konania podujatia, najmä, no nielen hlasným rušením podujatia, zvonením mobilného telefónu, nedôstojným a neprístojným správaním alebo iným rušivým konaním zo strany zákazníka pred predstavením alebo počas podujatia,
  7. vstup na podujatie je zakázaný zákazníkovi v stave (najmä, no nielen pod vplyvom návykových, omamných alebo psychotropných látok, prípadne v inom nevhodnom stave), v akom bude rušiť podujatie alebo ak existuje dôvodná obava, že bude rušiť podujatie, jeho priebeh alebo iných zákazníkov v neprimeranom rozsahu,
  8. vstup na podujatie je zakázaný zákazníkovi v prípade, že existuje dôvodná obava, že podujatie alebo prítomnosť zákazníka na predstavení môže mať vplyv na zdravie alebo život zákazníka alebo iných osôb,
  9.  je zakázané správanie zákazníkov a návštevníkov v rozpore s dobrými mravmi a/alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj správanie, ktoré zasahuje alebo je dôvodná obava, že by mohlo zasiahnuť do práv a oprávnených záujmov, ako aj cti a dôstojnosti iných zákazníkov alebo návštevníkov, zamestnancov organizátora, účinkujúcich umelcov, ako aj iných osôb,
  10.  je povinný dodržiavať aktuálne hygienické a protipandemické opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 počas celej doby konania podujatia.

5. V prípade nedodržania, porušenia alebo v prípade podozrenia na porušenie akejkoľvek z podmienok stanovených týmito VOP, najmä, no nielen, podľa bodu 4 tohto článku VOP alebo v prípade rušenia alebo podozrenia na rušenie priebehu podujatia alebo iných návštevníkov, ako aj v prípade dôvodnej obavy ohrozenia zdravia alebo života osoby – zákazníka alebo iných osôb, ako aj v prípade ohrozenia majetku Organizátora alebo iných osôb, je oprávnený príslušný zamestnanec o osoba poverená zo strany Organizátora nedovoliť alebo zamedziť prístup zákazníka alebo návštevníka na miesto konania podujatia, alebo zákazníka/návštevníka z podujatia a/alebo z priestorov konania podujatia vyviesť, a to pred, ako aj počas trvania podujatia. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá konaním zákazníka vznikla. V prípade, že dôjde k vyvedeniu alebo odopretiu prístupu zákazníka na podujatie z dôvodov porušenia VOP, nemá zákazník nárok na náhradu zakúpenej vstupenky, ako ani na inú náhradu. Organizátor si vyhradzuje právo rovnako nepovoliť prístup do budovy alebo priestorov konania podujatia, ako aj na podujatie v prípade, že ide o zákazníka alebo návštevníka, ktorý v minulosti, a to počas obdobia jedného kalendárneho roka pred nepovolením prístupu zo strany organizátora, preukázateľne porušil VOP, pričom v takomto prípade organizátor vráti cenu vstupenky zákazníkovi, ktorého nevpustil na podujatie v prípade, že si zákazník takúto vstupenku už zakúpil, pričom na inú náhradu zákazník nemá nárok.

6. Kupujúci je povinný pred, počas a po skončení podujatia dodržiavať všetky aktuálne pokyny vydané štátnou a samosprávnou autoritou, ako napr. Ministerstvo zdravotníctva, Úrad verejného zdravotníctva, Krízový štáb a pod. a nesie zodpovednosť za dodržanie týchto opatrení a prípadné škody, ktoré vzniknú v dôsledku zanedbania jeho povinností prevádzkovateľovi (napr. nosenie rúška a pod.). V prípade, že kupujúci počas konania podujatia tieto pravidlá nedodrží, je Organizátor oprávnený vyhostiť ho z podujatia bez náhrady vstupného a iných nákladov spojených s jeho účasťou na podujatí.

7. Predávajúci je povinný rešpektovať nariadenia všetky aktuálne pokyny vydané štátnou a samosprávnou autoritou, ako napr. Ministerstvo zdravotníctva, Úrad verejného zdravotníctva, Krízový štáb a pod. a  na viditeľnom mieste zverejniť všetky usmernenia, vedúce k ochrane zdravia účastníkov podujatia, ako aj zabezpečiť úkony na ochranu zdravia v zmysle aktuálnych nariadení štátu a samosprávy.

8. Organizátor si vyhradzuje právo na využitie a manipuláciu kapacity hľadiska pre svoje potreby, pre potreby obchodného a iného charakteru, ako aj v dôsledku nariadení štátnych a samosprávnych autorít.

 

III.

Nákup, predaj, rezervácie vstupeniek

 

 1. Vstupenky na podujatia Organizátora možno kúpiť osobne v pokladni pred konaním podujatia, online na stránkach Organizátora www.banskastiavnica.sk/kino, www.banskastiavnica.sk/kultura. Lístky na vybrané podujatia je možné zakúpiť aj prostredníctvom Informačného centra, Nám. sv. Trojice, Banská Štiavnica, prípadne iných partnerov daného podujatia (tzv. ticketingové portály a pod.), sprostredkujúcich predaj vstupeniek.
 2. Vstupenky na vybrané podujatia je možné rezervovať. V prípade rezervácie je zákazník e-mailovou formou upozornený na čas, v ktorom rezervácia exspiruje.  Exspiráciou zaniká nárok návštevníka na rezervovanú vstupenku.
 3. Vstupenky je možné rezervovať výhradne elektronicky na stránkach banskastiavnica.sk/kino alebo banskastiavnica.sk/kultura.
 4. Bezprostredne po zakúpení vstupenky pri pokladniciach je zákazník povinný prekontrolovať správnosť údajov, neskoršie reklamácie nebudú uznané.
 5. V pokladniciach Organizátora je možná len platba hotovosťou.
 6. Vstupenka je cenina do momentu svojej platnosti (termín podujatia). Platnosť vstupenky končí odohratím podujatia, na ktoré bola zakúpená (okrem prípadu, že dôjde k zrušeniu, alebo zmene podujatia). Akékoľvek upravovanie, kopírovanie vstupeniek je v rozpore s týmito VOP, ako aj príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať administratívno-právne, ako aj trestnoprávne následky.
 7. Zákazník berie na vedomie a bezvýhradne súhlasí, že ním zadané kontaktné údaje môžu byť zaznamenané v systéme za účelom neskoršieho kontaktovania prevádzkovateľom pre marketingové účely Organizátora. Súčasne berie na vedomie a súhlasí, že v prípade opakovanej neprebratej a neodvolanej rezervácie, mu môže byť budúca rezervácia zablokovaná. Rezerváciu je možné odvolať osobne alebo telefonicky v pokladni kina.
 8. V prípade, že pri kúpe vstupeniek prostredníctvom internetu došlo síce k odpísaniu sumy z účtu zákazníka, ale vstupenky sa nezobrazili, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si návštevník uplatňuje v banke, ktorá mu vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla.
 9. Kupujúci, ktorý si zakúpi vstupenky prostredníctvom internetu, bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a je povinný sa nimi riadiť.

 

IV.

Zľavy zo vstupeniek

1. Zákazník má právo uplatniť si zľavu z cien vstupeniek na vybrané podujatia výlučne osobne v pokladniciach Organizátora, pokiaľ spĺňa podmienky na jej poskytnutie.

2. Pred zakúpením zľavnenej vstupenky je zákazník povinný preukázať sa pre uplatnenie zľavy príslušným dokladom, prípadne ak nie je z predloženého dokladu zrejmé, že ide o osobu oprávnenú na zľavu, aj kombináciou dokladov (napr. potvrdenie o návšteve školy spolu s občianskym preukazom a pod.). Bez príslušnej legitimácie a preukázania nároku na zľavu nebude zľavnená vstupenka predaná. Predloženie príslušných dokladov pre uplatnenie zľavy je dobrovoľné a zahŕňa súhlas dotknutej osoby s predložením takéhoto dokladu a slúži výlučne na preukázanie nároku na uplatnenie zľavy. Príslušným dokladom sa rozumie originál týchto dokladov:

a)    študentský/školský preukaz,

b)    žiacka knižka,

c)     zľavnený predplatený cestovný lístok (tzv. električenka),

d)    potvrdenie o návšteve školy,

e)    karta Euro<26, ISIC, ITIC,

f)     preukaz ZŤP, preukaz ZŤPS,

g)    na uplatnenie zľavy pre dôchodcov od 62 rokov je potrebné sa preukázať dokladom preukazujúcim vek alebo status konkrétnej osoby, ktorej vstupenka so zľavou má byť vydaná a ktorá si zľavu uplatňuje s fotografiou predmetnej osoby, napr. platný občiansky preukaz, zľavnený predplatený cestovný lístok (tzv. električenkou) u ostatných dôchodcov (poberateľov predčasného starobného dôchodku) je potrebné sa preukázať rozhodnutím Sociálnej poisťovne o priznaní starobného dôchodku, prípadne zľavneným predplateným cestovným lístkom (tzv. električenkou).

3. Zľavy nie je možné kumulovať, kombinovať a spájať navzájom ani s inými zľavami, ani ich uplatniť na podujatia so zvýhodneným vstupným, ak nie je ustanovené inak.

 

V.

Iné podmienky

A) Zrušenie, zmena podujatia, výmena vstupeniek

1. V prípade zmeny podujatia má zákazník možnosť navštíviť náhradné podujatie. V prípade akceptácie zmeny zákazníkom sú zakúpené vstupenky platné na náhradné podujatie. Ak zákazník v prípade zmeny podujatia navštívi náhradné podujatie, stráca nárok na vrátenie vstupného, ako aj na náhradu prípadného cenového rozdielu medzi pôvodným a náhradným predstavením.

2. Ak v prípade zmeny podujatia podľa bodu 1 tohto článku zmluvy zákazník nesúhlasí s titulom náhradného podujatia a možnosť návštevy náhradného podujatia nevyužije, má právo vrátiť nepoužité vstupenky, pričom zaplatená/uhradená cena za predmetnú vstupenku mu bude refundovaná v plnej výške, v akej boli zakúpené, alebo požiadať o vystavenie voucheru vo výške predmetnej vstupenky, ktorý bude môcť využiť do konca príslušného kalendárneho roka  na iné podujatie Organizátora. Na tento účel je nutné predložiť v pokladnici neporušené vstupenky ako doklad na refundáciu.

3. O vrátenie vstupného výhradne v prípade zrušenia, resp. zmeny podujatia je potrebné požiadať osobne v pokladniciach od momentu oznámenia zmeny do 15 pracovných dní po plánovanom termíne podujatia. Prípadne je možné požiadať písomne e-mailom na adrese kultura@banskastiavnica.sk s uvedením čísla účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC), pričom treba k žiadosti priložiť naskenované neoznačené vstupenky na refundáciu. O vrátenie vstupného po 15 pracovných dňoch možno požiadať výlučne písomne (resp. pri on-line nákupe aj e-mailom) na adrese kultura@banskastiavnica.sk s uvedením čísla účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC), pričom treba k žiadosti priložiť naskenované neoznačené vstupenky na refundáciu. Žiadosť o vrátenie vstupného podľa predchádzajúcich podmienok je potrebné podať najneskôr do 2 rokov od zrušenia podujatia, inak nárok na vrátenie vstupného zaniká v zmysle príslušných právnych predpisov.

4. O zrušení a zmene programu informuje Organizátor prostredníctvom svojej webovej stránky a oznamom v pokladniciach.

5. V prípade zmeny alebo zrušenia podujatia z akéhokoľvek dôvodu nemá zákazník nárok na náhradu iných výdavkov/nákladov v súvislosti s predstavením, na ktoré si zakúpil vstupenku – najmä doprava do miesta/z miesta podujatia, ubytovanie, strava a pod.

6. Zakúpené vstupenky na podujatie nie je možné vrátiť ani vymeniť, ani žiadať za zakúpené vstupenky akúkoľvek inú náhradu alebo zľavu (okrem náhrady v prípade, že dôjde k zrušeniu podujatia zo strany Organizátora).

7. V prípade straty vstupenky Organizátor neposkytuje náhradnú vstupenku.

 

B) Zrušené podujatia v dôsledku pandémie COVID-19

1. V súvislosti so zrušenými podujatiami v dôsledku pandémie COVID-19 má zákazník právo požiadať o vrátenie vstupného alebo vystavenie voucheru, ktorý bude možné využiť do konca kalendárneho roka 2021 na akékoľvek repertoárové podujatie Organizátora, a to písomne e-mailom na adrese kultura@banskastiavnica.sk

a) Pri žiadosti o vrátenie vstupného je potrebné uviesť číslo účtu a kód banky (IBAN, SWIFT/BIC) a priložiť naskenované vstupenky určené na refundáciu.

b) Pri žiadosti o vystavenie voucheru je potrebné uviesť meno, priezvisko, adresu, email, telefonický kontakt spolu so súhlasom dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov a priložiť naskenované vstupenky určené na vystavenie voucheru.

2. Vystavený voucher je možné vyzdvihnúť si v v Kultúrnom centre, Kammerhofská 1, Banská Štiavnica. Voucher má charakter ceniny. Obsahuje meno zákazníka, ktorý si pôvodné vstupenky zakúpil, či identifikačné údaje zaručujúce jeho ochranu pred zneužitím.

3. Žiadosť o vrátenie vstupného je potrebné podať najneskôr do 2 rokov od zrušenia podujatia, inak nárok na vrátenie vstupného zaniká v zmysle príslušných právnych predpisov.

 

VI.

Záverečné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom __.9. 2020.

 

 

V Banskej Štiavnici, __.9. 2020

 

Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka

 


 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Aké údaje zbierame

Pri poskytovaní našich služieb získavame o Vás nasledujúce údaje:

Údaje pri kúpe alebo rezervácii vstupenky

Pri kúpe alebo rezervácii vstupenky, či už online, telefonicky alebo osobne od Vás potrebujeme Vaše kontaktné údaje, t.j. meno, priezvisko, telefónne číslo a email, aby sme mohli vybaviť Vašu objednávku a zaslať Vám Vaše vstupenky prostredníctvom emailu, prípadne SMS správy.

Platby pomocou platobných kariet a platby pomocou online bankového prevodu zaisťuje spoločnosť GoPay s.r.o.. V prípade platby bankovým prevodom budete presmerovaní na internetové bankovníctvo Vašej banky. Citlivé údaje, ktoré zadávate do systému internetového bankovníctva sú chránené platobnými bránami bánk a nedostávajú sa do prostredia tretích strán. Spracovatelia platieb vidia iba informácie o transakcií, ktoré im banka s odoslanou transakciou oznámi. Platby vyúčtováva a zasiela spoločnosť TWR PLAY s.r.o., ktorá rieši tiež Vaše reklamácie platiteľov kartou v zastúpení za svojich klientov (3.strana).

Vaše kontaktné údaje a údaje o Vašich objednávkach a rezerváciách spracúva tiež oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti Ticketware, na ktoré sa môžete obrátiť v prípade, ak Vám neboli zakúpené vstupenky doručené:

e-mail: podpora@cinemaware.eu

V prípade, ak máte problém s platbou za vstupenky obráťte sa prosím na spoločnosť GoPay:

e-mail: gopay@gopay.cz

tel.č.: GoPay +420 840 818 918 (po-pia 08 - 17h)

Viac o tretích stranách sa dozviete TU

Registrácia do vernostnej zóny

V prípade, ak sa rozhodnete registrovať sa do vernostnej zóny a vytvoriť si v nej konto, zbierame Vaše meno, priezvisko, email, telefónne číslo, dátum narodenia a mesto, v ktorom bývate. A to aby sme vedeli s Vami komunikovať, viesť Vám vaše konto do vernostnej zóny a poskytovať Vám jej výhody.

Newsletter

V prípade, ak ste nám udelili súhlas, spracúvame Vaše kontaktné údaje za účelom zasielania Vám nášho newslettru o novinkách a pripravovaných akciách a špeciálnych ponukách.

Údaje získané pri používaní našej webstránky

Získavame tiež údaje o tom, ako používate našu webstránku, kedy ju navštevujete, čo vyhľadávate, ako sa na stránke pohybujete. Tieto údaje uchovávame a používame na na zlepšenie a personalizáciu našich služieb, ako aj na marketing. Informácie o pohybe na našej stránke využívame na analytické účely, aby sme rozumeli, ako ľudia používajú našu internetovú stránku, či vedia vždy ľahko nájsť, to, čo hľadajú, prípadne čo máme zmeniť aby bola pre používateľov užívateľsky príjemnejšia.

Bezpečnosť a ochrana práv

Vaše údaje, používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli. Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcova a audítori.

Právne základy

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovných právnych základoch:

Plnenie zmluvy á predzmluvných vzťahov – v prípade kúpy alebo rezervácie vstupeniek a zriadenia konta vernostnej zóny.

Súhlas – najmä v spojitosti so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách, či pri iných formách marketingu. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Zo zasielania komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách sa môžete odhlásiť TU , prípadne kliknutím na príslušný odkaz, ktorý sa nachádza v každom newslettri.

Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o Vás a Vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávajú rozhodnutia.

Náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, niektorých marketingových činnostiach, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv, tak ako sme uviedli vyššie. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do Vašich práv.

Tretie strany

Ticketware SE

Prevádzkovateľ rezervačného a nákupného systému

Hlavná 23, 917 01 Trnava

IČO: 48 298 034

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Po, vl. č. 10376/T

GOPAY s.r.o.

Poskytovateľ platobných služieb

Planá 67, 370 01 České Budějovice, ČR

IČO: 26 046 768

zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Českých Budějovicích, oddiel: Sro, zn. C 11030

TWR PLAY s.r.o.

Poskytovateľ vyúčtovania a zasielania platieb

Hlavná 23, 917 01 Trnava

IČO: 47 445 190

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. č. 41256/T

 

Cookies

XXX

Prenos do tretích krajín

XXX – najskôr pri cookies

Ako Vaše údaje chránime

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránených databázach na serveri spoločnosti Ticketware, kde sú pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi klientov majú povinnosť dodržiavať mlčanlivosť o informáciách získaných v súvislosti so spracovávaním týchto údajov.  

 

Ako dlho údaje uchovávame

V prípade kúpy a rezervácie vstupeniek, likvidujeme Vaše osobné údaje 30 dní po konaní podujatia, na ktoré ste si vstupenky kúpili. V prípade, ak si zriadite konto do vernostnej zóny, osobné údaje, ktoré súvisia s Vašim kontom uchovávame, kým máte konto zriadené, keďže sú nevyhnutné na to, aby sme vedeli pre Vás konto prevádzkovať. V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte. V prípadoch využívania Vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu, uchováme Vaše údaje, kým neodpadne dôvod ich spracúvania. Avšak nie vždy keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania musí nevyhnutne prísť k vymazaniu Vašich osobných údajov nakoľko tieto môžeme spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom.

Aké sú vaše práva

V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme Vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom Vás budeme informovať. Ak si chcete Vaše práva uplatniť prosím, kontaktujte nás na kultura@banskastiavnica.sk.  V prípade, ak si želáte Vaše osobné údaje vymazať, kliknite sem

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o Vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme Vám informáciu o tom, aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, komu boli Vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu

V prípade, ak máte za to, že spracúvame o Vás nesprávne osobné údaje, máte právo nás požiadať o ich opravu.

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky: údaje a) už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali, b) odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov, c) Vaše osobné údaje sú spracúvané na základe legitímneho záujmu našej spoločnosti a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu, d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov Vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda  vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania v prípade, ak máte za to, že o Vás spracúvame nesprávne osobné údaje alebo vaše osobné údaje spracúvame nezákonným spôsobom.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a sú spracúvané automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi. Ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu  vrátane namietania proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.

Vždy máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

Podávanie sťažností

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, a to prostredníctvom kontaktných údajov uverejnených tu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/node/148  

O nás a kontakt  

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme my:

Mesto Banská Štiavnica

Radničné námestie 1

969 24 Banská Štiavnica

IČO: 320 501

E-mail: akademik@banskastiavnica.sk

webstránka: www.banskastiavnica.sk/kino

 

 

Nájdi svoj film